Zhengzhou / Xiaolin / Luoyang - 2008


A long weekend in April, 2008 was spent in Henan Province, going from the capital of Zhengzhou
 to Luoyang, by way of Shaolin Temple, where Kungfu originated.

Zhengzhou

Shaolin Temple

Luoyang